2020-2021 აკადემიური წლისთვის KIUაცხადებს სტუდენტების მიღებას შემდეგ სამ აკადემიურ პროგრამაზე, რომლებიც შემუშავდა TUM International-თან თანამშრომლობით. KIU-ში აკადემიური პროგრამები მიმართულია პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე, ცოდნის გამოყენებასა და ინოვაციებისა და მეწარმეობის მხარდაჭერაზე.